Teknisk verksamhet

Centralskolan blev färdig och invigdes och alla kalkyler höll. Ridskolan fick en ny stallbyggnad. Länk till webb-TV.

Vatten- och avloppssaneringen upptog en stor del av tiden. Verksamheten behöver få bättre kontroll av och kännedom om va-system. Länk till webb-TV.

För att få en ekonomi i balans sågs investeringar och fasta kostnader över. Resultatet blev ett litet överskott. Länk till webb-TV.

Den tekniska verksamheten deltog också i arbetet med integration, genom ombyggnader och anpassningar av till exempel boenden. Tre nya boenden tillkom. Om- och tillbyggnader vid förskolor och skolor är aktuella 2016.

― Mattias Svensson, verksamhetschef

Verksamhet

  • Kommunens fastigheter
  • Gator
  • Vatten och avlopp
  • Parker
  • Näringsriktiga måltider till kommunens kunder

Ekonomi

Diagrammet visar det budgeterade resultatet.

Vill du se detaljer om kostnader och intäkter senaste åren finns en tabell här.

Ekonomiskt resultat

(tkr) Bokslut
2015
Bokslut
2014
Bokslut
2013
Intäkter 57 292 54 759 53 143
Kostnader 86 725 87 146 87 686
Nettokostnader 29 433 32 387 34 543
Budget 29 539 31 753 29 947
Budgetavvikelse 106 – 634 – 4 596