Öka kommunens attraktionskraft

Mått Utfall Målvärde
Antal invånare 5 644 5 623 open
Nöjd region-index (NRI) 63 59
Antal nyproducerade boenden under året 20 20
Antal hushåll i kommunen jämfört med föregående år 2 478 2 635