God ekonomisk hushållning

En välskött kommunal verksamhet handlar inte bara om att sköta ekonomin. Lika mycket handlar det om att uppnå de fastställda verksamhetsmålen.

Måluppfyllnad Utveckling
jämfört med
förra året
Resultat – årets resultat open
Beredskap – finansiell reserv open
Risk – ränterisk och åtaganden open
Likviditet – betalningsberedskap open
Investeringar – självfinansiering open

Enligt lag måste en kommun ha det som kallas god ekonomisk hushållning. I grunden handlar god ekonomisk hushållning om att ha en stabil ekonomi både på kort och lång sikt och att använda pengarna väl.

I Grästorp mäts måluppfyllelsen på fem finansiella områden. Samtliga finansiella mål nåddes. Verksamhetsåret 2015 var mycket bra med det bästa resultat på länge. Verksamheterna var effektiva och höll hög kvalitet.

Hemtjänsten var ett undantag som inte lyckades nå sina kvalitetsmål. Med hjälp av en åtgärdsplan ska målen nås inom en snar framtid.