Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen

Mått Utfall Målvärde
Antal barnfamiljer med försörjningsstöd 4 6 open
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 91,9% 100% open
Meritvärde 219 220